سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالوور فیک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15
فالوور فیک باکیفیت [☆☆☆]
29000
200 / 20000

لایک فیک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
14
لایک فیک باکیفیت - ایرانی [☆☆☆☆]
13000
50 / 6000

بازدید فیک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20
ویو پست و igtv فیک - خارجی [☆☆☆☆ - سرور ۱۳۵]
1500
100 / 200000
4
ویو پست و igtv فیک - خارجی [☆☆☆☆ - سرور ۵۵4]
2800
100 / 200000

سیو (save) تصویر/ویدئو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
10
سیو پست اینستاگرام - خارجی [☆☆☆]
5000
100 / 15000

بازدید استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
18
بازدید استوری اینستاگرام - خارجی [☆☆☆ - سرور ۷۷۵]
5500
100 / 10000